Přírodní kosmetika - Načítaní...

ÚČINNÁ PŘÍRODNÍ KOSMETIKA Výhradní distributor pro ČR a SK
MENU

MENU

Obchodné podmienky

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.annemarie.sk , www.annemarieborlind.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.annemarie.sk, www.annemarieborlind.sk je Assay cosmetics, s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, IČO: 45414866, IČDPH: SK2022984348. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Assay cosmetics, s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Assay cosmetics, s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Článok 2 - Definícia pojmov

V záujme určenia jasných definícii sa pre účely týchto obchodných podmienok a ich príloh pod nasledujúcimi výrazmi rozumie tento význam :

    * "predávajúci" - znamená Assay cosmetics, s.r.o, IČO: 45 414 866

    * "kupujúci" - znamená právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Assay cosmetics, s.r.o vystavením objednávky 

    * "tovar" - znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku predávajúceho s názvom a objednávkovým číslom.

    * "uzatvorenie kúpnej zmluvy" – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

    * "obchodné podmienky" – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Článok 3 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy/vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, prosíme kupujúceho  o dodržanie týchto podmienok:

• Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu.

• Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontakte.

• Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.

• Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.

• Tovar nesmie byť použitý.

• Tovar nesmie byť poškodený.

• Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe (faktúra, dodací list, a iné) 

- Tovar, prosíme, posielajte doporučene (v nijakom prípade formou dobierky) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené zo zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

- pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vystaví dobropis a peniaze za tovar predávajúci zašle prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní tovaru.

- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Článok 4 – Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Článok 5 – Platobné podmienky

V internetovom obchode www.annemarie.sk, www.annemarieborlind.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (DPD) alebo na pošte.

bankový prevod - za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v SLSP (Slovenská sporiteľňa). Po prijatí Vašej objednávky Vám príde potvrdzujúci mail, kde bude uvedené číslo účtu a celková suma v eur. Ako variabilný symbol uveďte ID objednávky alebo svoje meno. Po prijatí platby tovar ihneď odosielame, o čom vám príde potvrdzujúci mail. 

Článok 6 – Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. 

 

Spôsob doručenia Do 80€ Nad 80€
Slovenská pošta 3,- € 0,- €
Kuriér UPS 3,30 € 0,- €
Parcel shop 2,50 € 0,- €
Osobný odber 0,- € 0,- €
Spôsob platby Cena
Dobierka 0,70 €
Bankový prevod 0,- €
Online platba kartou 0,- €
Hotovosť alebo kartou pri osobnom odbere 0,- €
Príplatkové služby Cena
Kuriér UPS - Doručenie do 12:00 1,70 €
Kuriér UPS - Sobotné doručenie 3,40 €

 

Internetový obchod www.annemarie.sk, www.annemarieborlind.sk vybavuje všetky objednávky v deň ich prijatia, najneskôr však nasledujúci deň. Ich spracovaním, nasleduje expedícia tovaru prostredníctvom:

Slovenská pošta – doručenie zásielky do 2 pracovných dní od expedície tovaru, o čom budete informovaní mailom. V prípade, že Vás doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese zanechá Vám informáciu o uložení zásielky.  

V prípade, že ste v minulosti neprevzali zásielku, spôsobili ste nám tým finančnú škodu, čím ste porušili naše obchodné podmienky a ste u nás evidovaný na čiernej listine ako nespoľahlivý kupujúci, preto si vyhradzujeme právo dodať tovar pri nasledujúcej objednávke len na základe platby vopred. 

kuriér spoločnosti UPS - doručenie zásielky do 24 hodín od expedície tovaru o čom budete informovaní mailom. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti UPS na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

Článok 7 - Záruka a reklamácie

Prepravná spoločnosť ručí za zásielku do okamihu odovzdania kupujúcemu. Pri prevzatí je kupujúci povinný zásielku skontrolovať a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru, je kupujúci povinný s dopravcom spísať protokol a zásielku neprebrať. Hneď ako prepravca zásielku vráti, bude kupujúcemu vyexpedovaný nový tovar. Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.

Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, kupujúci je povinný túto  zistenú skutočnosť oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. 

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Reklamácie predávajúci vybavuje v pracovných dňoch cez e-mail, telefonicky alebo poštou od 9.00 -16.00 hod. Záruka sa nevzťahuje v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.  Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené poveternostnými podmienkami alebo živelnou pohromou.

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady a faktúrou (resp. doklad o kúpe), špecifikáciou reklamovaných nedostatkov, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Tovar je potrebné zaslať späť vo vhodnej krabici, resp. v bublinkovej obálke, riadne zabalený. 

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme na dlhšej lehote. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo mailom. Náklady spojené s vyriešením opodstatnenej reklamácie nesie predávajúci.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu (objednavky@annemarieborlind.sk). 

Článok 10 - Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je potvrdením predávajúceho ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 22.9. 2011 

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Obchodné podmienky na stiahnutie vo formáte PDF

Reklamačný formulár na stiahnutie vo formáte PDF